SECRETAR AL COMUNEI GHERGHEASA

ANI ADRIANA POPESCU

ATRIBUŢIILE SECRETARULUI

Secretarul unitatii administrativ-teritoriale indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii:

  • a) avizează, pentru legalitate, dispoziţiile primarului, hotărârile consiliului local;
  • b) participă la şedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;
  • c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar;
  • d) organizează arhiva si evidenţa statistică a hotararilor consiliului local si a dispozitiilor primarului;   
  • e) asigura transparenta si comunicarea catre autoritatile, institutiile publice si persoanele interesate a actelor prevazute la lit. a), in conditiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • f) asigură procedurile de convocare a consiliului local  si efectuarea lucrarilor de secretariat, comunica ordinea de zi, intocmeste procesul-verbal al sedintelor consiliului local si redacteaza hotararile consiliului local;
  • g) pregăteşte lucrarile supuse dezbaterii consiliului local si comisiilor de specialitate ale acestuia;
  • h) alte atribuţii prevăzute de lege sau insarcinari date de consiliul local sau de primar;